Γενικοί Όροι Χρήσης
Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Εμπιστευτικότητας

1.- Εισαγωγική διάταξη:

Η παρούσα ιστοσελίδα και γενικά ο παρών διαδικτυακός τόπος και ηλεκτρονική διεύθυνση, αλλά και οι πάσης φύσεως συναφείς με τα ανωτέρω ηλεκτρονικές υπηρεσίες λειτουργούν υπό την επιμέλεια, εποπτεία και έγκριση της ανώνυμης εταιρείας μεσιτών ασφαλίσεων, με την επωνυμία "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΟΥΤΟΥΑΛ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο, στα αγγλικά "MUTUAL ASSURANCE NET S.A.", που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή – Αττικής και επί της Πλατείας Κοραή αρ. 7, με αρ. τηλεφώνου 210-6549515 και που, εφεξής, θα καλείται χάριν συντομίας "Mutual".

Η ανωτέρω εταιρεία είναι και η υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όποιος χρήστης θελήσει να εισέλθει στην ανωτέρω ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πρέπει να συμμορφούται με τους πιο κάτω όρους.

Επιπροσθέτως, από τη στιγμή που ο χρήστης εισέρχεται και χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα αυτή, αναγνωρίζει, αυτοδικαίως και άνευ άλλου τινός ότι είχε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους χρήσεως, τους οποίους θεωρεί απόλυτα εύλογους και συναινεί στη δεύσμευσή του από αυτούς. Άλλως, οφείλει να μη χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα.

2.- Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:

Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα, αποτελούν ιδιοκτησία της "Mutual", μπορούν δε να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους χρήστες, απαγορεύεται, όμως, ρητά, η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, πώληση ή/και η επαναδημοσίευσή τους, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε ολικά είτε μερικά, παρά μόνο για προσωπική και μη κερδοσκοπική χρήση.

3.- Σήματα – Λογότυπα:

Τυχόν σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν περιουσία της "Mutual" εφόσον την αφορούν, εφόσον αφορούν σε συνεργαζόμενες με αυτήν ασφαλιστικές εταιρείες, αποτελούν περιουσία αυτών των ασφαλιστικών εταιρειών.

4.- Ακρίβεια παρεχομένων πληροφοριών:

Η "Mutual" μεριμνά ούτως ώστε όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι ακριβείς και επίκαιρες χωρίς, ωστόσο, να μπορεί να δεσμευθεί – εγγυηθεί για την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα και επικαιρότητα των παρεχομένων πληροφοριών. Το αυτό συμβαίνει προδήλως και στην περίπτωση που, δια της παρούσας ιστοσελίδας, οδηγηθεί ο χρήστης σε ιστοσελίδα άλλου μέρους, αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή.

5.- Τιμές πωλούμενων υπηρεσιών – ασφαλίστρων:

Οι όποιες πληροφορίες, για τις τιμές παρεχομένων υπηρεσιών – ασφαλίστρων που περιέχονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα είναι ενδεικτικές και αμιγώς ενημερωτικές.

Κάθε δε, επιμέρους συναλλαγή της "Mutual" με τον αντίστοιχο πελάτης της, θα υπόκειται στους συγκεκριμένους όρους και συμφωνίες που θα συμφωνούνται ειδικά και όχι σε τυχόν γενικούς όρους και πληροφορίες που περιέχονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

6.- Αλλαγή όρων χρήσεως και περιεχομένων της ιστοσελίδας:

Η "Mutual" διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και οποτεδήποτε, να μεταβάλει τους όρους χρήσης, το περιεχόμενο, τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά της ως άνω ιστοσελίδας της.

Για το λόγο αυτό ο χρήστης πρέπει, κάθε φορά που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, να διαβάζει και να ελέγχει τους όρους χρήσης.

7.- Όρια ευθύνης της "Mutual":

Η "Mutual" έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παροχή στο χρήστη έγκυρων πληροφοριών και την καλύτερη δυνατή λειτουργία της ιστοσελίδας της.

Κατά τα λοιπά, ωστόσο, αν, για οποιοδήποτε λόγο, προκληθεί η οποιασδήποτε μορφής και εκτάσεως ζημία σε κάποιον χρήστη, από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (όπως, όλως ενδεικτικά, από την πρόκληση 103 ή από ανακριβείς πληροφορίες), ουδεμία ευθύνη βαρύνει τη "Mutual" για την αποκατάστασή της, παρά μόνο αν αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρύτατη αμέλεια κάποιου υπαλλήλου της ή γενικά προστηθέντος της.

8.- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Εμπιστευτικότητα:

8.1.- Πάγια πολιτική της "Mutual" είναι η επίδειξη σεβασμού προς τους πελάτες της.

Πρωταρχική σημασία, λοιπόν, έχει η προστασία των προσωπικών δεδομένων που της εμπιστεύονται.

8.2.- Στις περιπτώσεις και μόνο, που ο χρήστης θελήσει τη διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής, ως προς την οποία απαιτείται η συλλογή προσωπικών στοιχείων του η "Mutual" δηλώνει τα εξής:

α) Η διατήρηση αρχείου και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη – πελάτη, θα περιορίζεται, καταρχήν, στην διεκπεραίωση της συγκεκριμένης συναλλαγής.

β) Η "Mutual" ενδέχεται στο μέλλον να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για την προώθηση προϊόντων, έρευνα αγοράς, αλλά και γενικότερα για να επικοινωνήσει μαζί του.
Αν ο χρήστης δεν επιθυμεί τα προσωπικά του δεδομένα να χρησιμοποιηθούν πέραν της συγκεκριμένης συναλλαγής, παρακαλείται, όπως το δηλώσει εγγράφως στη "Mutual".

γ) Η "Mutual" διατηρεί, μονομερώς, το δικαίωμα να ελέχγει, όποτε κρίνει σκόπιμο, τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει, άνευ προειδοποιήσεως, όσα κρίνει διαγραπτέα.
Αντίθετα, η "Mutual" δεν έχει υποχρέωση ελέγχου των στοιχείων που καταχωρούνται από τους χρήστες της ιστοσελίδας της.

8.3.- Η "Mutual" έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια της κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω της ιστοσελίδας της, όλες δε, οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτήν μέσω της ιστοσελίδας της είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης, συνεπεία του σχεδιασμου του "Software" της ιστοσελίδας, επιτυγχάνεται αναφορικά με συναλλαγές που απαιτούν την κοινοποίηση στοιχείων της πιστωτικής κάρτας του χρήστη οι οποίες διενεργούνται μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας πληρωμών "DeltaPay" της Τράπεζας "Alpha Bank".

8.4.- Ο χρήστης, οποτεδήποτε, διατηρεί το δικαίωμα που του παρέχουν τα άρθρα 11 και 13 του ν. 2472/1997, ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην επεξεργασία από την "Mutual" των προσωπικών του δεδομένων.

8.5.- Η "Mutual" ευθύνεται για παράβαση των υποχρεώσεών της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, μόνο αν αυτή οφείλεται σε βαρειά αμέλεια ή δόλος αυτής ή των προστηθέντων της.

9.- Διαιρετότητα:

Αν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί μη νόμιμος, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των λοιπών όρων.

10.- Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία:

Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει αναφορικά με τη χρήση της ανωτέρω ιστοσελίδας και τους παρόντες όρους, θα κριθεί με βάση το Ελληνικό Δίκαιο, ενώ, αποκλειστικά αρμόδιο, θα είναι το εκάστοτε καθύλην αρμόδιο "Δικαστήριο των Αθηνών".