ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Πιστωτικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που έχει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός να μην εισπράξει έγκαιρα τις απαιτήσεις του ή και να μην τις εισπράξει ποτέ.

Η ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει τις επιχειρήσεις από πιθανές απώλειες, λόγω αδυναμίας τήρησης των υποχρεώσεων των πελατών τους.

Η ασφάλιση Πιστώσεων λειτουργεί και ως εργαλείο πρόσθετης ρευστότητας.

Βασικές κατηγορίες πιστώσεων σε σχέση με τον κίνδυνο:

Βασικές κατηγορίες πιστώσεων σε σχέση με την διάρκεια της πίστωσης:

Μερικοί από τους κλάδους που είναι αναγκαία η ασφάλιση πιστώσεων:

Σχεδιάζουμε μαζί σας, τις λύσεις ελαχιστοποίησης του πιστωτικού κινδύνου, στις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.